There are 2 nonprofits in Kanorado, Kansas.

Name EIN Income Assets
Kanorado Community Museum Association 480837704 $0 $0
Kanorado Senior Citizens Association 480913850 $0 $0